اطلاعیه برگزاری ترم تابستان به صورت الکترونیکی در سال 1401 ویژه دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان به صورت الکترونیکی در سال 1401 ویژه دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی


اطلاعیه برگزاری ترم تابستان به صورت الکترونیکی در سال 1401 ویژه دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی