برگزاری مجازی مصاحبه داوطلبان ورود به مقطع دکترای رشته مدیریت ورزشی" طی روزهای18 و 19 خرداد 1400

برگزاری مجازی مصاحبه داوطلبان ورود به مقطع دکترای رشته مدیریت ورزشی" طی روزهای18 و 19 خرداد 1400


برگزاری مجازی مصاحبه داوطلبان ورود به مقطع دکترای رشته مدیریت ورزشی" طی روزهای18 و 19 خرداد 1400