جدول زمان بندی دفاع از پایان نامه¬ها تیرماه 95 گروه رفتار حرکتی

جدول زمان بندی دفاع از پایان نامه¬ها تیرماه 95 گروه رفتار حرکتی


جدول زمان بندی دفاع از پایان نامه¬ها تیرماه 95 گروه رفتار حرکتی

جدول زمان بندی دفاع از پایان نامه­ ها تیرماه 95   گروه رفتار حرکتی

عنوان پایان نامه

نام دانشجو/مقطع

اساتید

مکان

زمان

سازمان هدف

تاثیر هشت هفته برنامه تمربنات منتخب بسکنبال بر میزان توجه و چرخش ذهنی دانش آموزان دختر کم تحرک مقطع متوسطه دوره دوم

شهلا قنداق بند شوشتری

راهنما:

دکتر بوشهری

دکتر عابدان زاده

مشاور:

دکتر دوستان

سالن سمینار

95/04/14

ساعت: 11 صبح

 

 

معاونت پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی