جلسه دفاع از پایان نامه اولین دانشجوی خارجی از کشور عراق

جلسه دفاع از پایان نامه اولین دانشجوی خارجی از کشور عراق


جلسه دفاع از پایان نامه اولین دانشجوی خارجی از کشور عراق

اولین دانشجوی خارجی دانشکده علوم ورزشی از کشور عراق،بنام حسن ماهور عبدالرضا الماجدی در رشته مدیریت ورزشی

با راهنمایی : دکتر مرعشیان و دکتر حیدری نژاد

مشاوره :دکتر ازمشا

با درجه عالی دفاع نمودند.