درج نشانی صحیح دانشگاه در مقالات پژوهشی

درج نشانی صحیح دانشگاه در مقالات پژوهشی


درج نشانی صحیح دانشگاه در مقالات پژوهشی


عنوان : درج نشانی صحیح دانشگاه در مقالات پژوهشی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده

به اطلاع دانشجویان می رساند عدم درج صحیح و کامل نام دانشگاه در مقالات علمی باعث محرومیت دانشجویان ، استاد راهنما، استاد مشاور از امتیاز مقاله خواهد شد.

لذا بار دیگر توجه دانشجویان محترم را نسبت به ثبت درج صحیح نام دانشگاه جلب می نماید.

1-   نام دانشگاه به فارسی : دانشگاه شهید چمران اهواز

2-   نام دانشگاه به لاتین

Shahid chamran univer sity of Ahvaz

همچنین با توجه به مالکیت معنوی پایان نامه از طرف دانشگاه،درج نام استاد راهنما و مشاور بعد از نام دانشجو الزامی است و از اضافه کردن یا کم کردن اسامی خودداری شود، در غیراین صورت پیگیری حقوقی خواهد شد.