رشته ها و گرایش گروه روانشناسی ورزشی

رشته ها و گرایش گروه روانشناسی ورزشی


رشته  رفتار حرکتی درمقطع ارشد شامل 2 گرایش 1-رشدویادگیری2-کنتریل حرکتی می باشد.