فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰


فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰

 در راستای سیاست جذب استعدادهای تحصیلی و مطابق آیین نامه وزارت عتف و شیوه نامه های موجود و مطابق روال سالیان گذشته، دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به پذیرش بدون آزمون دانشجویان برتر مقطع کارشناسی پیوسته جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سال 1400 اقدام می نماید. متقاضیان حایز شرایط مندرج در فراخوان  می توانند درخواست ها و مستندات خواسته شده را صرفا از طریق پرتال پذیرش بدون آزمون به آدرس: https://derakhshan.scu.ac.ir/arshad  جهت بررسی ارسال نمایند. ضمنا آخرین مهلت ارسال مدارک و درخواست ها 12 / 12 / 1399 خواهد بود. به پیوست فراخوان پذیرش، لیست رشته گرایش های دارای ظرفیت و فرم گواهی احراز رتبه جهت استحضار و اقدام مقتضی و بویژه اطلاع رسانی به دانشجویان ارسال می شود.