قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه ورودی جدید کارشناسی روزانه (96-95)