قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

طرح پیشنهادی پایان نامه دانشجو پس از تصویب در گروه آموزشی باید تا پایان نیمسال سوم تحصیلی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح شود و در صورت رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تایید آن به وسیله ی شورا رسمیت یافته قابل اجرا خواهد بود.بنابراین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد موظف است جهت درخواست افزایش سنوات نیمسال پنجم تحصیلی ، علاوه بر تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اقدام به ثبت آن در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه(RMS ) نماید، در غیر اینصورت با درخواست افزایش سنوات نیمسال پنجم تحصیلی نامبرده موافقت نمی شود.