کارپوشه

کارپوشه


کارپوشه

باسلام و احترام

به منظور ارزشیابی تکوینی و ثبت کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان در طول دوره تحصیلی، از این پس ضروری است دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 1401-1400 و پس از آن، فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را در بخش کارپوشه، تعبیه شده در سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه (RMS) ثبت نمایند. شایان ذکر است که کسب امتیازات لازم به عنوان شرط شرکت در آزمون جامع، دفاع از پیشنهاده و دفاع از رساله خواهد بود. مقرر شده است که فایل راهنمای آموزشی در این خصوص تهیه و در اسرع وقت جهت آشنایی دانشجویان، استادان راهنما، مدیران گروه‌های آموزشی و معاونین آموزشی دانشکده‌ها ارسال شود.