16629

16629


اعضا هیات علمی این گروه عبارتند از

 

 

مدیر محترم گروه :دکترعبدالرحمان مهدیپور 

 

 

 

mehdipoor.jpgدکتر عبدالرحمان مهدیپور

 

آقای جلیل نیسی شوشتری

خانم دکتر صدیقه حیدری نژاد
خانم نرگس شریفی

خانم طاهره ازمشا
مهدی صیفوریان