ارتباط با ما

آدرس: بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران- دانشکده علوم- کد پستی: ۶۱۳۵۷۴۳۳۳۷

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی دفتر

شماره مستقیم

پست الکترونیکی

دکتر امین خطیبی

5201-5202

۰۶۱-۳۳۳۳۳۲۰۹

A-khatibi@scu.ac.ir

 

عنوان گروه

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

شماره داخلی

شماره مستقیم

پست الکترونیکی

گروه فیزیولوژی

دکتر علی اکبر علی زاده

5245

۳۳۳۳۳۲۰۹

A.alizadeh@scu.ac.ir

کروه مدیریت

دکتر حیدری نژاد

5218

۳۳۳۳۳۲۰۹

heydari_s@scu.ac.ir

گروه رفتار

سیده ناهید شتاب بوشهری

5211

۶۱۱-۳۳۳۶۳۱۶

N.shetabboushehri@scu.ac.ir

 

 


 

نمایشگر یک مطلب

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی دفتر

شماره مستقیم

پست الکترونیکی

 رسول عابدان زاده

 

5211

۰۶۱-۳۳۳۳۳۲۰۹

r.abedanzadeh@scu.ac.ir

 


 

نمایشگر یک مطلب

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی دفتر

شماره مستقیم

پست الکترونیکی

اسماعیل صائمی

 

5203

۰۶۱-۳۳۳۳۳۲۰۹

e.saemi@scu.ac.ir

 


 

کارکنان

 

                                                     
ثریا علیان کارشناس آموزش ۵۲۱۲  
نسرین احمدی بابادی کارشناس آموزش ۵۲۱۲-۵۲۱۳  
مهرداد خادم زاده امین اموال ۵۲۴۶  
هدیه هواشمی مسئول دبیرخانه ۵۲۰۴  
شهناز صدری پور شهرضا اپراتور رایانه ۵۲۰۴  
       
محمد صادق بیت مشعل   کارپرداز کارشناس گروه رفتار حرکتی    
سمانه عباسیان کتابدار ۵۲۰۷  
راشین غفوری کارشناس امور ورزشی ۵۲۳۶  
غلام علائی حسابدار ۵۲۰۸  
مریم فرجی کارشناس آموزش ۵۲۱۳  
ابراهیم رمضان احمدی مسئول برق ۵۲۱۶  
ضیاطرفی مسئول سالن شهید تندگویان ۵۲۱۸  
علی شعبانی فرد کارشناس    
صادق طالقانی مسئول خدمات-کارشناس گروه فیزیولوژی   ۵۲۰۶  
توفیق عیاده پور کارمند سایت ۵۲۰۹  
عبد النبی محیسنی انباردار ۵۲۱۹  
سیدعلی صیاحی فضای سبز    
ابراهیم ظهیریه خدمات    
عباس حیدری فضای سبز    
عبدالکریم زبیدی خدمات    
نبی شاخی فضای سبز    
عادل مطرودی خدمات    
نادیه مطرودی خدمات    
سعید بنی صالح-علی صیاحی خدمات    
عبود چلداوی فضای سبز    
میثم طاهری خدمات    

 

دفترچه تلفن