دفتر ریاست دانشکده

دفتر رئیس دانشکده، در بلوک ریاست، کنار دبیرخانه،  قرار دارد.
مسئول  دفتر: محمد صادق بیت مشعل
تلفن داخلی: 5200-5201
تلفن مستقیم: 33333195-0613
فاکس:  06133336316