کارکنان دانشکده

نام ونام خانوادگی پست سازمانی تلفن تماس                                                        
ثریا علیان کارشناس آموزش 5212  
نسرین احمدی بابادی کارشناس آموزش 5212-5213  
مهرداد خادم زاده امین اموال 5246  
هدیه هواشمی مسئول دبیرخانه 5204  
شهناز صدری پور شهرضا اپراتور رایانه 5204  
       
محمد صادق بیت مشعل   کارپرداز کارشناس گروه رفتار حرکتی    
سمانه عباسیان کتابدار 5207  
راشین غفوری کارشناس امور ورزشی 5236  
غلام علائی حسابدار 5208  
مریم فرجی کارشناس آموزش 5213  
ابراهیم رمضان احمدی مسئول برق 5216  
ضیاطرفی مسئول سالن شهید تندگویان 5218  
علی شعبانی فرد کارشناس    
صادق طالقانی مسئول خدمات-کارشناس گروه فیزیولوژی   5206  
توفیق عیاده پور  کارشناس سایت 5209  
عبد النبی محیسنی انباردار 5219  
سیدعلی صیاحی فضای سبز    
ابراهیم ظهیریه خدمات    
عباس حیدری فضای سبز    
عبدالکریم زبیدی خدمات    
نبی شاخی فضای سبز    
عادل مطرودی خدمات    
نادیه مطرودی خدمات    
سعید بنی صالح-علی صیاحی خدمات    
عبود چلداوی فضای سبز    
میثم طاهری خدمات