معاون پژوهشی

نام و نام‌خانوادگی : اسماعیل صائمی

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی رفتار حرکتی

از دانشگاه شهید بهشتی

مرتبه علمی : استاد یار