معاونین پژوهشی قبلی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی

از سال

تا

تصاویر

سید ضیاء معینی

دکترا

استادیار

1380

1381

مهوش نوربخش

دکترا

استادیار

1381

1384

محسن قنبرزاده

دکترا

استاد یار

1384

1386

صدیقه حیدری نژاد

دکترا

استاد یار

1386

1390

سیده ناهید بوشهری

دکترا

استاد یار

1390

1390

مهدی ضرغامی

دکترا

استاد یار

1390

1393

سیده ناهید بوشهری

دکترا

استادیار

1393

1399

اسماعیل صائمی

دکترا

استادیار

1399

ادامه دارد