معاونین آموزشی قبلی

دیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی

از سال

تا

تصاویر

 

1

سعید شاکریان

دکترا

استادیار

1369

1371

2

عبدالحمید حبیبی

دکترا

استادیار

1371

1384

 

 

3

عبدالرحمن مهدی پور

دکترا

استاد یار

1384

1386

 

۴

پروانه شفیع نیا

دکترا

استادیار

1386

1390

 

5

عبدالرحمن مهدی پور

دکترا

استاد یار

1390

1393

 

6

روح اله رنجبر

دکترا

استادیار

1393

1396

7

امین خطیبی

دکترا

استادیار

1396

1399

 

8

رسول عابدان زاده

دکترا

استادیار

1399

ادامه دارد