سایت

این مرکز در سال 1380با 3عدد رایانه  تاسیس شد و از آن زمان تا کنون با تغییرات و پیشرفت های زیادی چه از نظر محیط کاری و چه از نظر ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مواجه بوده است. این مرکز واقع در طبقه اول دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بوده و از مجموع 55 رایانه موجود در آن، 25 رایانه  موجود در سایت کارشناسی و 30 رایانه موجود در سایت ارشد می باشد. 

در حال حاضر افراد مشغول در سایت دانشکده:
- محمد رضا دهقان عضو هیئت علمی دانشکده ،مسئول سایت
-توفیق عیاده پورظهیریه-کارمند سایت

تماس با سایت:5209