کارکنان کتابخانه

                           
                  
  

                                       

                           
               
   
                   

نام‌ و نام‌خانوادگی: سمانه عباسیان

محل تولد :اهواز

تلفن داخلی: 5207

پست الکترونیکی:abasian.s@scu.ac.ir

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت:کتابدار