روسای پیشین

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی

از سال

تا

تصاویر

 

 

1

حسین سپاسی

pdf

دکترا

استادیار

1355

1358

 

2

دانشکده به صورت شورایی مدیریت شده

-

-

1359

1361

 

 

 

3

بهمن بهشتین

دکترا

استاد یار

1361

1364

 

4

مصطفی حکمت پور

کارشناسی ارشد

مربی

1364

1368

 

 

5

مهدی ضرغامی

کارشناسی ارشد

مربی

1368

1371

 

 

6

سعید شاکریان

کارشناسی ارشد

مربی

1371

1380

 

 

7

عیدی علی جانی

دکترا

استادیار

1380

1384

 

 

8

مهدی ضرغامی

دکترا

استادیار

1384

1385

 

 

9

عبدالحمید حبیبی

دکترا

استادیار

1385

1390

 

10

سعید شاکریان

دکترا

استادیار

1390

1393

 

 

11

صدیقه حیدری نژاد

دکترا

استاد

1393

1399

 

 

12

امین   خطیبی

دکترا

استادیار

1399

ادامه دارد