شرح وظایف ریاست دانشکده

  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و زمینه های مناسب برای رشد استعداهای تحصیلی.
  • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده.
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده.
  • ارزیابی و هماهنگی کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه دانشکده.
  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده به رئیس دانشگاه.
  • نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و .... دانشکده.
  • ارزیابی کار سالانه دانشکده و ارائه گزارش آن به رئیس دانشگاه.
  • بررسی صلاحیت مدیران و یا معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان.