ابقاء معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ابقاء معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


ابقاء معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


در حکمی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ناهید شتاب بوشهری عضو هیئت‌علمی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی به مدت دو سال دیگر در سمت معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی این دانشکده ابقاء شد.


ارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، متن این حکم بدین شرح است:


نظر به‌مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده 7  آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دوسال دیگر از تاریخ 95/4/21در سمت معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ابقاء می‌گردید.