اجرای طرح پویش سبز ملی ایران با حضور جمعی از مدیران استان و دانشگاه در مجموعه ورزشی خواهران

اجرای طرح پویش سبز ملی ایران با حضور جمعی از مدیران استان و دانشگاه در مجموعه ورزشی خواهران


اجرای طرح پویش سبز ملی ایران با حضور جمعی از مدیران استان و دانشگاه در مجموعه ورزشی خواهران