اطلاعیه شماره ۳ در خصوص راهنمای ورود و لینک های برگزاری مصاحبه علمی معرفی شدگان آزمون دکترای تخصصی سال ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۳ در خصوص راهنمای ورود و لینک های برگزاری مصاحبه علمی معرفی شدگان آزمون دکترای تخصصی سال ۱۴۰۰


اطلاعیه شماره ۳ در خصوص راهنمای ورود و لینک های برگزاری مصاحبه علمی معرفی شدگان آزمون دکترای تخصصی سال ۱۴۰۰

بسمه تعالی 

جهت دریافت فایل راهنمای ورود و لینک های مصاحبه غیر حضوری بر روی زیر کلیک نمایید :

دریافت فایل PDF