اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان دکتری علوم ورزشی

اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان دکتری علوم ورزشی


اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان دکتری علوم ورزشی

به اطلاع کلیه  پذیرفته شدگان دکتری علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران می رساند که  مصاحبه در تاریخ96/03/27 برگزار می گردد.