افتخارات گروه فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی

افتخارات گروه فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی


دکتری حبیبی دارای عناوینی همچون:

عضو تیم ملی فوتسال دانشجویان کشور

رتبه اول دوره لیسانل و فوق لیسانس

رتبه دوم دوره دکتر

استادنمونه آموزشی و پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1387