افتخارات گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

افتخارات گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی


دکتر صدیقه حیدری نژاد استاد تمام پایه 27 بعنوان اولین زن در رشته تربیت بدنی در دستگاه های دولتی سراسر کشور به مرتبه استادی نائل شد.

پژوهشگر برگزیده دانشگاه شهید چمران اهواز در سالهای 1390و1391

استاد برتر بسیجی دانشکده تربیت بدنی سالهای1387و1388