انتخاب غرفه برگزیده انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی

انتخاب غرفه برگزیده انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی


انتخاب غرفه برگزیده انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی

در هفتمین جشنواره حرکت با شرکت انجمن­های علمی دانشجویی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش از تاریخ شنبه1394/09/22تا سه شنبه 1394/09/24در سرسرای دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران برگزار شد و انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی به عنوان غرفه برگزیده انتخاب شد و دکتر عبدالرحیم هوشمند معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در لوح تقدیری از فعالیت­های این دانشجویان قدردانی نمود.