انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک دانشکده علوم ورزشی با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک دانشکده علوم ورزشی با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز


انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک دانشکده علوم ورزشی با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز

به منظور ایجاد گسترش سطح همکاری های چندجانبه بین دانشکده علوم ورزشی و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز،تفاهم نامه ای در 6 ماده 22بند منعقد شدکه دربردارنده خدمات علمی،پژوهشی،ورزشی وخدماتی است ومدت زمان آن 3سال است.