برنامه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برنامه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی


برنامه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی


1- 95/11/25         ساعت 10        دفاع خانم  فاطمه قوچی                                     استاد راهنما: دکتر مهدی پور


2- 95/11/25         ساعت12/30             دفاع آقای فرهاد فریبوند                      استادراهنما:  دکتر قنبرزاده


3- 95/11/26     ساعت 12/30       دفاع خانم زهره یوسفی                               استاد راهنما:دکتر شاکریان