برگزاری سواد اطلاعاتی

برگزاری سواد اطلاعاتی


برگزاری سواد اطلاعاتی

دومین جلسه سواد اطلاعاتی با حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی و معاون پژوهشی در دانشکده علوم ورزشی در تاریخ 1395/08/17 در سالن سمینار برگزار گردید.