برگزاری مسابقه شنا به مناسبت روز دانشجو

برگزاری مسابقه شنا به مناسبت روز دانشجو


برگزاری مسابقه شنا به مناسبت روز دانشجو

به مناسبت روز دانشجو با حضور 30نفر از دانشجویان دانشکده تربیت بدنی در 3رشته 50متر آزاد،50متر قورباغه و 50متر کرال پشت یک دوره مسابقه برگزار گردید که در پایان افراد زیر به مقام اول تا سوم دست پیدا کردند.

در 50 متر آزاد آقایان1-علی مدیری2-سید مهدی حسینی3-امید مرادپور

در 50متر قورباغه  آقایان1-حامد زارع زادگان2-صادق سلطانی 3-ایمان دیندار لو

در 50متر کرال پشت آقایان 1-جمیل داوودی2-عبدالله جمشیدی3-سعید پورایستادگی