برگزاری مصاحبه غیر حضوری معرفی شدگان آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۰

برگزاری مصاحبه غیر حضوری معرفی شدگان آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۰


برگزاری مصاحبه غیر حضوری معرفی شدگان آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۰

برای دریافت  راهنمای ورود لینک های مصاحبه غیر حضوری معرفی شدگان آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۰ 

لینک جهت ورود