برگزاری کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی

برگزاری کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی


برگزاری کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی

برگزاری کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی و تشریح توسط آقای دکتر رمی عضو مدعو دانشکده در تاریخ یکشنبه 96/2/10 ساعت 10صبح در محل آزمایشگاه تربیت بدنی برگزار می شود.