برگزاری کارگاه نحوه اجرای آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ 3 (TGMD-3)توسط جناب آقای دکتر فرزاد محمدی در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری کارگاه نحوه اجرای آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ 3 (TGMD-3)توسط جناب آقای دکتر فرزاد محمدی در دانشگاه شهید چمران اهواز


برگزاری کارگاه نحوه اجرای آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ 3 (TGMD-3)توسط جناب آقای دکتر فرزاد محمدی در دانشگاه شهید چمران اهواز