تاریخ برگزاری دفاعیه دانشجویان دکتری و ارشد

تاریخ برگزاری دفاعیه دانشجویان دکتری و ارشد


تاریخ برگزاری دفاعیه دانشجویان دکتری و ارشد

     96/03/29 دفاع آقای جعفر راه پیما ساعت 11 صبح راهنما:دکتر قنبرزاه گروه فیزیولوژی ورزشی


    96/04/03 دفاع آقای عباس جهان تاب ساعت 11 صبح راهنما:دکتر مهدی پور گروه مدیریت ورزشی


    96/04/12  دفاع رساله دکتری خانم راضیه رضایی راهنما:دکتر شاکریان گروه فیزیولوژی ورزشی