تصاویر تجلیل از کارمندان تربیت بدنی و علوم ورزشی به مناسبت شصتمین سال تاسیس دانشگاه شهید چمران

تصاویر تجلیل از کارمندان تربیت بدنی و علوم ورزشی به مناسبت شصتمین سال تاسیس دانشگاه شهید چمران


تصاویر تجلیل از کارمندان تربیت بدنی و علوم ورزشی به مناسبت شصتمین سال تاسیس دانشگاه شهید چمران