تهیه CD آموزشی امتحان عملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تهیه CD آموزشی امتحان عملی تربیت بدنی و علوم ورزشی


تهیه CD آموزشی امتحان عملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمون عملی می رساندکه جهت تهیهCD آموزشی امتحان عملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی ،می توانید به سایت دانشکده نزد آقای طالقانی مراجعه فرمایید.