ثبت نام جدید استخر سرپوشیده دانشگاه آغاز شد

ثبت نام جدید استخر سرپوشیده دانشگاه آغاز شد


ثبت نام جدید استخر سرپوشیده دانشگاه آغاز شد

ثبت نام جدید استخر سرپوشیده دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، استخر سرپوشیده دانشگاه پس از انجام تعمیرات از تاریخ 20 اردیبهشت ماه با مدیریت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بازگشایی و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

شرایط ثبت نام و اخذ کارت اتوماسیون جدید به شرح زیر است:

1-    هزینه صدور کارت اتوماسیون 50 هزار ریال و حداقل مبلغ شارژ کارت برای 6 جلسه الزامی است. به صورت واریز به حساب 2177272212003 بانک ملی شعبه شهر دانشگاهی به نام رابط تمرکز وجوه حاصل از درآمد متفرقه انجام می پذیرد.

2-    ورود دانشجویان به استخر از طریق ثبت اثر انگشت می باشد و نیازی به صدور کارت نیست

3-    هزینه استفاده از هر سانس استخر جهت اعضای هیات علمی 50 هزار ریال، کارکنان 30 هزار ریال و دانشجویان 15 هزار ریال.

 

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشگاهیان اعم از اعضای هیات علمی، کارکنان، بازنشستگان و همسر و فرزندان

1- یک قطعه عکس

2- کپی شناسنامه

3- فیش واریزی

4- نامه از واحد سازمانی مربوطه یا کپی از کارت پرسنلی( بازنشستگان باید از کانون بازنشستگان معرفی نامه ارائه دهند.


 

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان

1- حضور در محل ثبت نام و ارائه اثر انگشت جهت ثبت در سیستم اتوماسیون

2- کپی کارت دانشجویی یا گواهی عکس دار از دانشکده مربوطه (آوردن اصل کارت دانشجویی الزامی است)

فیش واریزی


 

*مکان ثبت نام: استخر سرپوشیده دانشگاه شهید چمران

*زمان ثبت نام: روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 9 لغایت 14

 زمان بندی استفاده از استخر سرپوشیده دانشگاه مطابق جداول زیر است:

بانوان

روز          ساعت

15:30-14

18:30-17

20-18:30

یکشنبه

دانشجویان

کارکنان

هیات علمی

سه شنبه

دانشجویان

کارکنان

هیات علمی

جمعه (صبح)

10-8:30

11:30-10

13-11:30

دانشجویان

کارکنان

هیات علمی

 آقایان

روز       ساعت

15:30 -14

17-15:30

18:30-17

20-18:30

دوشنبه

دانشجویان

دانشجویان

کارکنان

هیات علمی

چهارشنبه

دانشجویان

دانشجویان

کارکنان

هیات علمی

جمعه

دانشجویان

کارکنان

-

هیات علمی