جدول زمان بندی دفاع از پایان نامه-ها تیرماه 95 گروه مدیریت ورزشی

جدول زمان بندی دفاع از پایان نامه-ها تیرماه 95 گروه مدیریت ورزشی


جدول زمان بندی دفاع از پایان نامه-ها تیرماه 95 گروه مدیریت ورزشی

جدول زمان بندی دفاع از پایان نامه­ ها تیرماه 95   گروه مدیریت ورزشی


عنوان پایان نامه

نام دانشجو/مقطع

اساتید

مکان

زمان

سازمان هدف

تحلیل عوامل چالش­های ا در ورزش قهرمانی و حرفه­ای کشتی استان خوزستان

علی صیادی

راهنما:

دکترحیدری نژاد

مشاور:

دکتر مرعشیان

سالن سمینار

95/04/12

ساعت: 10 صبح

 

تاثیر برگزاری رویداد ورزشی بر جامعه میزبان مطالعه موردی، مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاههای جهان خرمشهر1394

امین بیوکانی

راهنما:

دکترمهدی­پور

دکتر مرعشیان

مشاور:صیفوریان

سالن سمینار

95/04/13

ساعت: 9 صبح

 

بررسی رضایتمندی و قصد خرید مجدد مشتریان آنلاین محصولات ورزشی

انیس منیعی

راهنما:

دکتر حیدری نژاد دکتر خطیبی

مشاور:

  ----- -

سالن سمینار

95/04/13

ساعت: 10/30 صبح

 

تاثیر کیفیت رابطه در باشگاههای بدنسازی بر تبلیغات دهان به دهان و ارزش ادراک شده توسط مشتریان

فاطمه موسوی

راهنما:

دکترحیدری نژاد

مشاور:

دکترخطیبی

سالن سمینار

95/04/14

ساعت: 9 صبح

 

 

معاونت پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی