جلسه معارفه پذیرفته شدگان ورودی96 دوره های دکتری و کارشناسی ارشد با حضور مسئولین دانشکده علوم ورزشی

جلسه معارفه پذیرفته شدگان ورودی96 دوره های دکتری و کارشناسی ارشد با حضور مسئولین دانشکده علوم ورزشی


جلسه معارفه پذیرفته شدگان ورودی96 دوره های دکتری و کارشناسی ارشد با حضور مسئولین دانشکده علوم ورزشی