دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی ارشد

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی ارشد


دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی ارشد

 سرکار خانم سارا سلطانی فر
 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی
 برگزیده شدن شما به عنوان «دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی ارشد» در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹ در دانشگاه شهید چمران را به شما تبریک عرض می نماییم.