نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس ارائه شده گروه فیزیولوژِی

دروس ارائه شده گروه فیزیولوژِی


برنامه ترم بندی شده ارشد رشته فیزیولوژی گرایش محض کاربردی

ترم اول

واحد

پیشنیاز

ترم دوم

واحد

پیشنیاز

ترم سوم

واحد

پیشنیاز

ترم چهارم

رایانه یشرفته

2

-

1-گرایش محض

 

 

 

 

 

2

فیزیولوژی انسان پیرفته

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

2

فیزیولوژی پیشرفته

پایان نامه

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

زبان تخصصی

2

-

تغذیه ورزشی پیشرفته

2

فیزیولوژی انسان پیرفته

بیوشیمی متابولیسم فعالیت

2

-

 

روش تحقیق علوم ورزشی

2

-

فیزیولوژی ورزشی کودک و نوجوانان

2

فیزیولوژی انسان پیرفته

فیزیولوژی ورزشی بالینی

2

فیزیولوژی پیشرفته

 

آمارزیستی و فعالیت

2

-

تاثیر عوامل محیطی فعالیت

2

فیزیولوژی انسان پیرفته

2- گرایش کاربردی

 

 

 

فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت

2

-

سمینار در فیزیولوژی فعالیت

2

روش تحقیق

استفاده و سواستفاده از دارم

2

متابولیسم فعالیت ورزشی

 

آناتومی مححض ویژه فعالیت

2

-

تکنیکهای آزمایشگاهی

2

روش تحقیق

تغذیه ورزشی پیشرفته

2

متابولیسم فعالیت ورزشی

 

کاربرد اصول برنامه ریزی تمرین

2

-

2- گرایش کاربردی

 

 

بدنسازی ویژه رشته های ورزشی

2

برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت

 

 

 

 

متابولیسم فعالیت ورزشی تمرین

2

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی  پیشرفته ویژه قدرت استقامت

2

 

 

 

 

 

 

 

 

سمینار پژوهشی تمرین ورزشی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

تکنیکهای آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

                     
 

 

دکتری فیزیولوژی ورزشی

ترم اول

پیش نیاز

ترم دوم

واحد

ترم سوم

ترم چهارم

روش های آماری پیشرفته

-

آزمایشگاهای فیزیولوژی ورزشی کاربردی

3

آزمون جامع

پایان نامه

فیزیولوژی پیشرفته

-

فعالیت ورزشی و اختلالاتسوخت ساز

2

-

 

روش های پژوهشی پیشرفته در فیزیولوژی

-

فعالیت ورزشی و اختلالات عصبی عضلانی

2

-

 

بیوشیمی ورزشی پیشرفته

-

فعالیت ورزشی و اختلالات قلبی روشی تنفسی

2

-

 

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

-

سمینار در فیزیولوژی ورزشی

2

-

 

سازگاری سلولس ملوکولی با فعالیت ورزشی

-