نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس ارائه شده گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

دروس ارائه شده گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی


برنامه ترم بندی ارشد رشته مدیریت گرایش راهبردی و اوقات

ترم اول

واحد

پیشنیاز

گرایش راهبردی ترم دوم

واحد

پیشنیاز

گرایش راهبردی ترم سوم

واحد

پیشنیاز

ترم چهارم

کاربرد رایانه

2

-

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

2

-

برنامه ریزی استراتژیک

2

اصول مبانی مدیریت

پایان نامه

زبان تخصصی

2

-

مدیریت روابط عمومی بین المللی

2

-

مدیریت رفتار سازمانی

2

-

 

تحلیل آماری و کاربردی نرم افزار های آموزشی

2

-

مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی

2

اصول مبانی مدیریت

نظارت ارزشیابی

2

مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی

 

اصول مبانی مدیریت

2

-

مدیریت مالی اداری ورزشی

2

-

2- گرایش اوقات

 

 

 

نظریه های سازمان و مدیریت

2

-

سمینار در مدیریت استراتژیک

2

--

مدیریت اوقات فراغت ورزش تفریحی

2

-

 

مدیریت منابع انسانی در ورزش راهبردی

2

-

مدیریت بازار یابی

2

 

مدیریت اردوها و رویداد های همگانی تفریحی

2

-

 

مبانی حقوق ورزشی اوقات

2

-

2-گرایش اوقات

 

 

گردشگری ورزشی

2

نظریه ها مبانی اوقات فراغت

 

 

 

 

روش تحقیق مدیریت ورزشی

2

-

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت

2

اصول مبانی مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

جامعه شناسی اوقات فراغت

2

-

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت پارکها و اماکن تفریحی

2

-

 

 

 

 

 

 

 

نظریه و مبانی اوقات فراغت

2

-

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت

2

-