دفاع از پروپوزال رساله از دانشجویان گروه مدیریت ورزشی بشرح ذیل برگزار میگردد.

دفاع از پروپوزال رساله از دانشجویان گروه مدیریت ورزشی بشرح ذیل برگزار میگردد.


دفاع از پروپوزال رساله از دانشجویان گروه مدیریت ورزشی بشرح ذیل برگزار میگردد.