رشته ها و گرایش های گروه فیزیولوژی

رشته ها و گرایش های گروه فیزیولوژی


رشته  دکتری فیزیولوژی ورزشی گرایش عصبی و عضلانی و دارای2 گرایش 1- گرایش محض 2-گرایش کاربردی می باشد.