رشته ها و گرایش های گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

رشته ها و گرایش های گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی


رشته  دکتری مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی و درمقطع ارشد شامل 3 گرایش 1-اوقات فراغت2-مدیریت راهبردی