زهره شهپری دانشجوی دانشکده تربیت بدنی در مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو ه به مسابقات المپیک دانشجویان جهان در کشور تایوان، درآمد

زهره شهپری دانشجوی دانشکده تربیت بدنی در مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو ه به مسابقات المپیک دانشجویان جهان در کشور تایوان، درآمد


زهره شهپری دانشجوی دانشکده تربیت بدنی در مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو ه به مسابقات المپیک دانشجویان جهان در کشور تایوان، درآمد
زهره شهپری دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز با کسب عنوان قهرمانی در مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو دانشجویان کشور، به عضویت تیم ملی ایران اعزامی به مسابقات المپیک دانشجویان جهان در کشور تایوان، درآمد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، زهره شهپری دانشجوی مقطع کارشناسی تربیت بدنی این دانشگاه است