شنبه مورخ 1400/04/19 جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مریم حسینی با عنوان

شنبه مورخ 1400/04/19 جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مریم حسینی با عنوان


شنبه مورخ 1400/04/19 جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مریم حسینی با عنوان

شنبه مورخ 1400/04/19 جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مریم حسینی با عنوان (طراحی الگوی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ورزش) برگزار شد.