قابل توجه دانشجویان ارشدجهت دفاعیه

قابل توجه دانشجویان ارشدجهت دفاعیه


قابل توجه دانشجویان ارشدجهت دفاعیه

بسمه تعالی

آندسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در تیرماه 95 قصد دفاع دارند میبایست حداکثر تا تاریخ 95/04/12 سه نسخه از پایان نامه خود را به دفتر معاونت پژوهشی تحویل نمایند، آخرین مهلت دفاع تا تاریخ 95/04/15 میباشد.

 

دانشجویانی که قصد دارند در شهریور ماه 95 دفاع نمایند میبایست سه نسخه از پایان نامه خود را حداکثر تا تاریخ 6 لغایت 21 شهریور ماه به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل نمایند، در صورتیکه تا تایخ فوق الذکر نتوانند سه نسخه خود را تحویل دهند دفاع آنان به ترم بعد موکول می­گردد%